Blog - Studiuj w Polsce

Studiuj w Polsce

Studiuj w Polsce

Jeżeli zdecydowałeś się na studia w jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie, warto żebyś przyswoił sobie kilka niezbędnych informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego i systemu studiowania w Rzeczypospolitej Polskiej.

  
Jeżeli zdecydowałeś się na studia w jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie, warto żebyś przyswoił sobie kilka niezbędnych informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego i systemu studiowania w Rzeczypospolitej Polskiej.

System Trójstopniowy 
Polski system szkolnictwa, tak samo jak inne państwa europejskie, jest oparty na trójstopniowej strukturze studiów. Zarówno każdy Polak, jak i cudzoziemiec, mają prawo rozpocząć naukę na każdym stopniu studiów jeżeli spełniają wymagania przedstawione przez wybraną uczelnię 

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lub 4 lata, w zależności od wybranego kierunku. Naukę na tym poziomie można rozpocząć posiadając świadectwo dojrzałości, spełniające kryteria danej  uczelni. Za ukończenie nauki pierwszego stopnia, przyjmuje się uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub innego równorzędnego tytułu. Ponadto, podczas trwania nauki, student musi zdobyć wymaganą  liczbę punktów ECTS, która na studiach licencjackich wynosi co najmniej 180 punktów ECTS. 

Studia drugiego stopnia trwają od 1,5 do 2 lat, w zależności od wybranego kierunku. Aby rozpocząć naukę na tym stopniu, wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Za ukończenie nauki drugiego stopnia, przyjmuje się uzyskanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub innego równorzędnego tytułu. Ponadto, podczas trwania nauki, student musi zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS, która w przypadku studiów magisterskich wynosi co najmniej 90 punktów ECTS. 

Studia jednolite magisterskie trawą od 4,5 do 6 lat i są zintegrowanym programem studiów licencjackich i magisterskich, których uzyskanie tytułu magistra lub innego równorzędnego tytułu stanowi ukończenie studiów i uzyskanie kwalifikacji odpowiadającym studiom magisterskim. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, należy uzyskać co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. Program studiów zintegrowanych najczęściej jest prowadzony na kierunkach: prawo, kierunek lekarsko-dentystyczny, aktorstwo, psychologia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki. 

Studia trzeciego stopnia trwają od 3 do 4 lat, w zależności od wybranej dziedziny nauki. Uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki stanowi ukończeniu studiów trzeciego stopnia. Aby rozpocząć studium doktoranckie, należy posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

W przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, naukę można rozpocząć jedynie na uczelniach do tego uprawnionych. Natomiast w przypadku studiów doktoranckich, istnieje możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej również instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, instytutu badaczy lub międzynarodowego instytutu naukowego działającego na polskim terytorium. W przypadku studiów podyplomowych, kandydat może rozpocząć naukę na uczelniach w wybranych instytucjach, w tym Centrum Medycznych Kształcenia Podyplomowego. Naukę na uczelniach można rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym). 

Proces rekrutacyjny 
Studia na państwowych uczelniach na kierunkach stacjonarnych są nieodpłatne. Natomiast w przypadku rozpoczęcia drugiego kierunku w trybie dziennym bądź rozpoczęcia nauki w trybie niestacjonarnym, kandydat jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia. Zasady te obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców posiadających do tego prawo. Pozostali zagraniczni kandydaci są zobowiązani za opłacanie studiów w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym zarówno na wszystkich uczelniach. Wyjątek stanowią osoby uprawnione do korzystania ze stypendiów zwalniających z tych opłat. Studia w języku obcym na uczelniach publicznych kosztują średnio 2000 euro za rok. W przypadku uczelni niepublicznych cena ta może wahać się między 2000 a 6000 euro w zależności od instytucji i wybranego kierunku. 

Dla Polaków
W zależności od wyboru uczelni, wymagania rekrutacyjne mogą znacząco się od siebie różnić. Jednakże, podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadaniu świadectwa dojrzałości, a co za tym idzie, najważniejszym kryterium rekrutacyjnym w większości przypadków, są wyniki maturalne kandydata lub wyniki z egzaminów równorzędnych potwierdzonych stosownym dyplomem. Ponadto, kandydat musi przygotować kilka istotnych dokumentów, jak kserokopia dowodu tożsamości, certyfikaty poświadczające znajomość języka, jeżeli planujemy studiować w obcym języku. Ponadto, uczelnia mogą również przeprowadzić egzaminy wstępne, które obecnie w Polsce są stosowane w szczególności na kierunkach artystycznych. 

W przypadku rekrutacji na studia magisterskie,  najważniejszym wymaganiem jest posiadania tytułu licencjata lub równorzędnego tytułu. Ponadto, uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne jeżeli osoba stara się o przyjęcie na kierunki, gdzie wymagane są dodatkowe umiejętności niesprawdzane na egzaminie maturalnym lub gdy osoba posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. 

Dla cudzoziemców
Dla cudzoziemców, którzy podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacyjnemu, jak Polacy (dotyczy to również systemu płatności), należą osoby:
 • Posiadające zezwolenie na stały pobyt w Polsce
 • Posiadające ważną Kartę Polaka
 • Posiadające status uchodźcy przyznany przez Polskę
 • Korzystające z ochrony czasowej w Polsce
 • Będące „pracownikami migrującymi, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, jeśli mieszkają w Polsce”
 • Posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego w Polsce
 • Korzystający z ochrony uzupełniającej w Polsce
 • Posiadający „obywatelstwo państw członkowskich UE, EFTA oraz członkowie ich rodzin posiadających prawo stałego pobytu”
Dla pozostałych osób, studia odbywają się odpłatnie. Ponadto, kandydaci mogą spotkać się z dodatkowymi wymaganiami, jeśli wyniki uzyskane z egzaminu dojrzałości nie mogą być przeliczone na system punktacji na polskich uczelniach. 

Co więcej, cudzoziemcy, którzy pragną podjąć studia w języku polskim, muszą poświadczyć swoją znajomość języka wystarczającą do podjęcia studiów poprzez posiadanie:
 • Zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
 • Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • Poświadczenia przez uczelnię przyjmującą

Pozwolenie na pobyt i opieka zdrowotna
Od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wymagany jest jedynie dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo. Jeśli Twój pobyt będzie trwał krócej niż trzy miesiące, nie jesteś zobowiązany do dokonania żadnych formalności. Natomiast jeśli będzie on przekraczał czas trzech miesięcy, musisz zarejestrować swój pobyt w lokalnym urzędzie wojewódzkim. Opieka zdrowotna dla osób z UE jest bezpłatna, o ile osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju, paszport, legitymację studencką i ważną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. 

Od obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej wymagany jest ważny paszport i w razie konieczności wiza. Ponadto, każdy spoza UE musi ubiegać się o pobyt czasowy przed wygaśnięciem wizy. Osoby spoza UE są zobligowane do wykupienia własnego międzynarodowego ubezpieczenia medycznego przed przybyciem do Polski lub zwarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i wnosić opłaty ubezpieczeniowe. Dokonanie powyższych formalności, pozwala studentowi na bezpłatne korzystanie z opieki medycznej na terenie RP. 

Zakwaterowanie 
Jeżeli decydujesz się na studia w Polsce, co może wiązać z koniecznością przeprowadzki, musisz wziąć pod uwagę kwestię mieszkania. 
W zależności od miejscowości i wybranej uczelni, możliwości zakwaterowania dla studentów mogą się od siebie różnić. Mimo, iż w Polsce wiele szkół udostępnia swoim studentom akademiki po stosunkowo niskiej cenie, przeważająca część uczących się wybiera wynajem prywatnego mieszkania. 

W przypadku domów studenckich, standard zakwaterowania może znacząco się od siebie różnić, a cena pokoju zależy od wybranej uczelni. Jednak przeważnie wynajem pokoju dla więcej niż jednej osoby kosztuje ok. 60-80 euro miesięcznie. Wybierając pokój jednoosobowy, cena wzrasta do ok. 100-150 euro miesięcznie.

Natomiast jeżeli jednak zdecydujesz się na wynajem mieszkania, musisz liczyć się ze znacznie wyższymi cenami. Na cenę najmu wpływa oczywiście miasto, konkretna lokalizacja mieszkania, wielkość i standard, dlatego w przypadku większości miast w Polsce, możesz spodziewać się miesięcznego czynsz w wysokości ok 200 euro za mieszkanie. Pamiętaj jednak, że w większych miastach, jak Warszawa cena ta będzie znacząco wyższa, dlatego jeżeli jest taka możliwość, wiele osób decyduje się na wynajem mieszkania w 2-3 osoby lub wynajem jedynie pokoju aby obniżyć koszty.

Więcej informacji na temat każdej ze szkół wyższych w Polsce znajdziesz korzystając z naszej wyszukiwarki my-studies.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z procesem rekrutacyjnym na uczelniach zagranicznych, napisz do nas na adres e-mailowy biuro@my-studies.com. Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości.